Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Kada kreiptis į psichologą ?

 • Mokiniai turi bendravimo su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais problemų,
 • Mokiniai jaučiasi vieniši,
 • Kamuoja nerimas, depresija, stresas,
 • Yra mokymosi sunkumų,
 • Nori geriau pažinti save,
 • Sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais.

Pagalba mokiniui teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), parašo sutikimą;
 • siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Kas gali kreiptis?

 • Visi gimnazijos mokiniai, jų tėvai (globėjai) ir mokytojai.

Psichologe asistente gimnazijoje dirba

Viorika Burhaj Psichologė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

 

Antradienis

8.00–16.30

12.00–12.30

9.00–12.00

Trečiadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

9.00–12.00

Ketvirtadienis

8.00–16.30

12.00–12.30

 
Penktadienis 8.00–16.30 12.00–12.30

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Funkcijos ir atsakomybė

 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje;
 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdimosi problemoms spręsti;
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
 • Dalyvauja formuojant teigiamą gimnazijos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • Šviečia gimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudama su gimnazijos bendruomene, esant būtinybei - su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
 • Teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • Atlieka aktualius gimnazijoje psichologinius tyrimus atsižvelgdama į gimnazijos bendruomenės poreikius;
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • Derina su gimnazijos direktoriumi bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams;
 • Planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų gimnazijoje skaičių ir derina jį su gimnazijos administracija;
 • Skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su gimnazijos administracija;

 

 

Atnaujinta: 2023-10-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • Patyčių dėžutė
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05