Dokumentai
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Tvarkaraštis nuo 2020 m. lapkričio 9 d. (5–8, I–IV kl.). 2021-09-26 13:37:13 183.69 KB
Nuotolinio mokymo organizavimas 5–8, I–IV klasėms. 2021-09-26 13:37:21 757.48 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl ugdymo proceso organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje" nuo gruodžio 16 d. 2021-09-26 13:35:07 908.5 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl ugdymo proceso organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje" (neteko galios). 2021-09-26 13:36:26 915.5 KB
Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu. 2021-09-26 13:37:31 209.56 KB
Elkimės internete atsakingai. Neteisėti veiksmai virtualioje aplinkoje. 2021-09-26 13:36:55 829.88 KB
Kaip planuoti laiką? 2020-12-17 19:15:09 834.1 KB
Virtualaus susirinkimo etiketas. Laikykimės jo. 2020-12-17 19:15:10 2.96 MB
Psichologo patarimai, kurie leis lengviau susitvarkyti su pokyčiais kasdienybėje. 2021-09-26 13:36:42 3.3 MB
Saugaus interneto taisyklės. Saugokime vieni kitus. 2020-12-17 19:15:10 17.91 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo" 2021 m. sausio 21 d. Nr. V1E-75. 2021-09-28 08:46:37 97 KB
Ugdymas mokyklose nuo 2021-03-22. 2021-09-26 13:37:42 24.75 KB
Kaip organizuojamas ugdymas įstaigose nuo 22 d. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos svarbiausios sąlygos. 2021-03-20 21:05:49 180.55 KB
Gimnazijos veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2021–2023 metų strateginis veiklos planas 2021-09-26 11:54:46 140 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2021 m. veiklos planas 2021-03-01 21:24:14 156 KB
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vidaus kontrolės politika 2021-02-09 18:21:20 213 KB
Dėl Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo plano pritarimo 2021-09-27 19:28:43 60.18 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2021-09-27 19:25:07 361 KB
Tvarkų aprašai ir taisyklės Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko darbo tvarkos taisyklės. 2021-09-26 13:24:37 153 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mobiliųjų telefonų naudojimo(si) ugdymo proceso metu tvarka. 2021-09-26 13:24:46 434.38 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarka. 2021-09-26 13:24:53 37 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas. 2021-09-26 13:25:03 57.5 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo ir naudojimo tvarkos aprašas. 2021-09-26 13:25:16 28.86 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. 2021-09-26 13:25:25 56.47 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos labdaros pajamavimo ir inventorizavimo tvarka. 2021-09-26 13:25:33 204.41 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka. 2021-09-26 13:25:41 399.75 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės. 2021-09-26 13:26:57 238.27 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos tarnybinių lengvųjų automobilių skyrimas. 2021-09-26 13:25:50 194.75 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas. 2021-09-26 13:27:08 22.29 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos Dovainonių skyriaus ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo grupės sveikatos priežiūros tvarkos aprašas. 2021-09-26 13:28:12 74.5 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas. 2021-09-26 13:27:19 53 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarka. 2021-09-26 13:28:00 20.1 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarka. 2021-09-26 13:27:27 17.08 KB
Išsilavinimo pažymėjimų dublikatų išdavimas. 2021-09-26 13:27:36 15.62 KB
Nemokamo maitinimo tvarka. 2021-09-26 13:27:45 15.01 KB
Gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo plano priedai Atnaujinta Dydis
1a priedas. Pažintinė, kultūrinė veikla 1–4 kl. 2021-10-14 11:26:29 53.5 KB
1b priedas. Pažintinė, kultūrinė veikla 5–8, I–IV kl. 2021-10-14 11:26:29 71 KB
2 priedas. Ilgalaikio plano forma. 2021-10-14 11:26:29 33 KB
3a priedas. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa. 2021-10-14 11:26:29 100 KB
3b priedas. Ugdymo karjerai programos integravimas. 2021-10-14 11:26:29 55.5 KB
3c priedas. Etninės kultūros bendrosios programos integravimas. 2021-10-14 11:26:30 55 KB
3d priedas. Žmogaus saugos integravimas 1–4 kl. 2021-10-14 11:26:30 89.5 KB
3e priedas. Žmogaus saugos integravimas 5–8, I, III kl. 2021-10-14 11:26:31 99 KB
3f priedas. Antikorupcijos ir ekonominio verslumo ugdymo programos integravimas. 2021-10-14 11:26:31 36 KB
3g priedas. Laisvės kovų istorijai skirtų valandų integravimo planas. 2021-10-14 11:26:31 14.39 KB
4a priedas. Neformaliojo ugdymo būreliai 2021–2022 m. m. 2021-10-14 11:26:32 42.5 KB
5 priedas. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. 2021-10-14 11:26:32 131 KB
6a priedas. Dalijimas į grupes. Dorinis ugd., kūno kultūra, technologijos, lietuvių k. pradinio ir pagrindinio ugdymo 2021–2022 m. m. 2021-10-14 11:26:32 71 KB
6b priedas. Dalijimas į grupes. Anglų ir rusų kalbos 2021–2022 m. m. 2021-10-14 11:26:33 58 KB
6c priedas. Mokinių ir skirtų valandų skaičius III klasėje laikinosiose grupėse 2021–2022 m.m. 2021-10-14 11:26:33 69.5 KB
6d priedas. Mokinių ir skirtų valandų skaičius IV klasėje laikinosiose grupėse 2021-2022 m.m. 2021-10-14 11:26:34 67.5 KB
7a priedas. Pradinio ugdymo programos įgyvendinimas 2021–2022 m. m. 2021-10-14 11:26:34 54.5 KB
7b priedas. Pagrindinio ugdymo programos I dalies įgyvendinimas 2021–2022 m. m. 2021-10-14 11:26:34 81.5 KB
7c priedas. Pagrindinio ugdymo programos II dalies įgyvendinimas 2021–2022 m. m. 2021-10-14 11:26:35 68.5 KB
7d priedas. Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas 2021–2022 m. m. 2021-10-14 11:26:35 84.5 KB
8 priedas. Individualus ugdymo planas 2021-10-14 11:26:36 100.5 KB
9 priedas. Bendri kalbos ugdymo reikalavimai 2021-10-14 11:26:36 34.5 KB
10 priedas. Brandos darbo tvarkos aprašas 2021-10-14 11:26:36 71 KB
11 priedas. Socialinė, pilietinės veiklos 2021-10-14 11:26:37 43.5 KB
12 priedas. Pasiekimų gerinimo sutartis 2021-10-14 11:26:37 34.5 KB
13 priedas. Projektinės veiklos organizavimo tvarka 2021-10-14 11:26:38 15.28 KB
13a priedas. Projektinio darbo sutartis 2021-10-14 11:26:38 32.5 KB
14 priedas. Ugdymo organizavimas karantino ekstremalios situacijos / ekstremalaus įvykio laikotarpiu. 2021-10-14 11:26:38 52.5 KB
15 priedas. 2021–2022 m. m. pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai 2021-10-14 11:26:39 57 KB
16 priedas. Rumšiškių gimnazijos nuotolinio ugdymo tvarka 2021-10-14 11:26:39 190.59 KB
17 priedas. Individualus planas SUP mokiniams 2021-10-14 11:26:39 16.46 KB
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių rajono savivaldybės gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymas 2019-12-30 13:12:03 46.5 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus  pavaduotojo  ugdymui atsakingo už pradinį ir pagrindinį (I dalies) ugdymą pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:15:03 12.18 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus  pavaduotojos  ugdymui atsakingo už pagrindinį (II dalies) ir vidurinį ugdymą  pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:15:45 12.21 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus  pavaduotojo  ūkio ir bendriesiems  reikalams pareigybės aprašymas 2019-12-30 13:12:04 54.5 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:19:16 11.2 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos psichologo pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:41:44 15.42 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:42:17 10.79 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos logopedo pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:42:54 10.91 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos bibliotekininko  pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:43:55 10.34 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos psichologo asistento pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:45:13 11.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Priėmimas į gimnaziją
Prašymo forma. Priėmimo į gimnaziją 1kl. 2021-06-14 10:25:39 44.5 KB
Prašymo forma. Priėmimo į gimnaziją 2–5 kl. 2021-09-26 11:58:41 45.5 KB
Prašymo forma. Priėmimo į gimnaziją 6–8, I–II kl. 2021-09-26 11:58:52 45.5 KB
Prašymo forma. Priėmimo į gimnaziją III–IV kl. 2021-09-26 11:59:01 44.5 KB
Mokinių priėmimo į Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnaziją komisijos darbo reglamentas. 2021-06-14 10:25:39 24.02 KB
Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas. 2021-06-14 10:25:40 180.15 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų sąrašas. 2021-09-26 13:23:41 150.7 KB
Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas. 2021-09-26 13:23:53 106 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos klasių komplektavimo tvarka. 2021-09-26 13:24:04 26.38 KB
1a kl. mokinių sąrašas. 2021-09-26 13:24:12 87.13 KB
1b kl. mokinių sąrašas. 2021-09-26 13:24:19 89.34 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2020 metų ataskaitos
IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus 2021-03-24 06:54:56 5.29 MB
III ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. III ketv. 2020-12-28 15:28:47 1.09 MB
II ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. II ketv. 2021-02-05 16:21:55 2.38 MB
I ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. I ketv. 2020-05-24 15:36:50 2.39 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2020 m. I ketv. 2020-05-24 15:36:20 4.65 MB
2019 metų ataskaitos
IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. IV ketv. 2020-05-24 15:35:31 7.87 MB
III ketvirtis
Biudžeto vykdymo atask. rink. aiškinamasis raštas už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:16 685.43 KB
f-2 B pagalbos spec. išl. už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:17 342.75 KB
f-2 B sav. b. lėšos už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:18 675.62 KB
f-2 B soc. aps. patiekalų išl. už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:18 330.88 KB
f-2 BKL įsiskolinimams dengti už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:18 379.22 KB
f-2 K mokymo reikmėms krepšelis už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:18 445.05 KB
f-2 M nemokamas mokinių maitinimas už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:19 347.07 KB
f-2 Z įstaigos pajamos už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:19 365.2 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų atask. už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:20 659.44 KB
Finansinės būklės atask. už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:20 853.16 KB
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:21 640.45 KB
Veiklos rezultatų atask. už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:21 525.86 KB
Finansav. sumos pagal šaltinį, tiksl. pask. ir jų panaudojimas už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:22 419.02 KB
II ketvirtis
f-2 B sav. b. lėšos už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:05:57 672.47 KB
f-2 B švietimo pagalbos spec. dalinis finansav. už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:05:57 341.52 KB
f-2 BKL. įsiskolinimams dengti už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:05:58 376.58 KB
f-2 K mokinio krepšelis už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:05:59 441.12 KB
f-2 M nemok. mokinių maitin. už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:05:59 333.24 KB
f-2 Z įstaigos pajamos už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:00 361.06 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:00 620.25 KB
Biudžeto vykd. ataskaitų rink. aiškinamasis raštas už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:01 686.87 KB
f-2 B patiekalų išl. už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:01 328.57 KB
Finansav. sumos pagal šaltinį, tiksl. paskirtį ir jų panaudojimas 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:02 438.47 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:02 884.66 KB
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:03 629.42 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:03 538.7 KB
I ketvirtis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tiksl. pask. ir jų panaudojimas už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:19 440.39 KB
Finansinės būklės ataskaita už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:21 887.48 KB
Finansinių ataskaitų rink. aiškinamasis raštas už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:21 633.83 KB
f-2 B sav. biudž. lėšos už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:22 685.17 KB
f-2 BKL sav. b. l. 2018 m. įsiskolinimams dengti už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:22 384.86 KB
f-2 K krepšelis už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:23 450.58 KB
f-2 M nemokamas mokinių maitinimas už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:23 339.03 KB
f-2 Z įstaigos pajamos už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:23 356.03 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:24 641.32 KB
Biudžeto išlaidų vykd. ataskaitų aiškinamasis raštas už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:25 735.66 KB
f-2 B pagalbos spec. už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:25 345.11 KB
f-2 B patiekalų gamybos išl. už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:25 334.22 KB
Veiklos rezultatų ataskaita už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:26 542.18 KB
2018 metų ataskaitos
IV ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:12:58 774.76 KB
f-2 B patiekalų gamyb. išl. už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:12:58 344.46 KB
f-2 B sav. b. lėšos už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:12:59 694.69 KB
f-2 K krepšelis už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:13:00 476.17 KB
f-2 M nemok. maitin. už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:13:00 345.4 KB
f-2 Z įstaigos pajamos už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:13:01 375.83 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:13:01 409.93 KB
2017 metų ataskaitos
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę pask. ir jų panaudoj. 2017 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:39 715.1 KB
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:41 844.85 KB
Finansinių atask. rinkinio aiškinamasis raštas 2017 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:43 5.53 MB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2017m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:44 368.04 KB
Pinigų srautų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:44 869.86 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:44 460.1 KB
2016 metų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:15 847.72 KB
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2016 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:18 5.41 MB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:18 276.88 KB
Pinigų srautų ataskaita 2016 m, gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:19 631.36 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:19 465.69 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tiksl. paskirtį ir jų panaudojimas 2016 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:19 723.78 KB
Kitos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vadovo 2019 m. veiklos ataskaita ir 2020 m. veiklos užduotys 2020-05-24 19:00:10 7.32 MB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vadovo 2018 m. veiklos ataskaita 2020-05-24 19:00:10 8.61 MB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vadovo 2016 ir 2017 m. veiklos ataskaita 2020-05-24 19:00:10 137 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos veiklos tobulinimo planas išorinio vertinimo tobulintiniems aspektams įgyvendinti 2020-05-24 19:00:10 282.13 KB
Dokumentai mokiniams Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2021-09-02 18:10:31 96.5 KB
Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarka 2021-09-02 18:10:32 73 KB
Šeimos išvykų prašymo forma 2021-09-02 18:10:32 41.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-09-02 18:10:32 56.47 KB
Socialinės veiklos apskaitos lapas 2021-09-02 18:10:32 180.83 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mobiliųjų telefonų naudojimo(si) ugdymo proceso metu tvarka 2021-09-02 18:10:32 61 KB
Neformaliojo švietimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Nemokamo maitinimo tvarka. 2021-09-26 13:27:45 15.01 KB
15-os dienų valgiaraštis 6–10 metų vaikams. 2021-09-27 21:00:06 1.74 MB
15-os dienų valgiaraštis 11 ir daugiau metų vaikams. 2021-09-27 20:59:39 1.67 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2019 m. 2021-01-20 20:02:01 149.5 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos nuostatai 2021 m. 2021-09-27 19:05:00 139.5 KB
Audronės Glosienės bibliotekos-informacinio centro nuostatai 2021-09-27 19:05:00 42.25 KB
Bibliotekos taisyklės ir nuostatai Atnaujinta Dydis
Audronės Glosienės bibliotekos-informacinio centro nuostatai 2021-09-27 19:05:00 42.25 KB
Naudojimosi Audronės Glosienės biblioteka-informaciniu centru taisyklės 2019-12-27 15:30:28 38.84 KB
Bendrosios naudojimosi gimnazijos bibliotekos-informacinio centro internetine skaitykla taisyklės 2019-12-27 15:30:28 30.51 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketos Atnaujinta Dydis
Veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa 2019 m. 2020-04-26 00:07:36 127 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa 2018 m. 2020-04-26 00:07:51 394 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa 2017 m. 2020-04-26 00:08:06 49.38 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa 2016 m. 2020-04-26 00:08:19 106.6 KB
2020 m. įsivertinimo ir pažangos anketa 2021-02-28 19:13:48 56.5 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2020–2022 metų korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas. 2021-09-26 13:39:03 55.5 KB
Nutarimas dėl Lietuvos respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo. 2021-09-26 13:39:12 302.68 KB
Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo. 2021-09-26 13:39:18 286.86 KB
Įsakymas dėl savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo. 2021-09-26 13:39:31 59.73 KB
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas. 2021-09-26 13:39:37 142.22 KB
Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės infomavimas. 2021-09-26 13:39:46 28.5 KB
Asmenys atsakingi už korupcijos prevenciją. 2021-09-26 13:42:47 21.5 KB
Informacijos apie asmenį surinkimas. 2021-09-26 13:40:05 24 KB
Išvada dėl korupcijos pasireiskimo tikimybes. 2021-09-26 13:40:22 44.5 KB
Pranešimai apie korupciją. 2021-09-26 13:40:37 29 KB
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas. 2021-09-26 13:40:57 23.5 KB
Korupcijos prevencijos plano įgyvendinimas 2019 m. 2021-09-26 13:41:28 44.5 KB
Korupcijos prevencijos plano įgyvendinimas 2020 m. 2021-09-26 13:41:49 45.5 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Direktoriaus įsakymas dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo plano tvirtinimo 2021 m. 2021-01-31 12:26:00 1.23 MB
Direktoriaus įsakymas dėl ekstremaliųjų situacijų 2021–2023 m. prevencijos priemonių plano patvirtinimo. 2021-09-27 21:02:39 1.48 MB
Ekstremaliųjų situacijų 2021–2023 m. prevencijos priemonių planas. 2021-09-27 21:02:27 18.53 MB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Taisyklės prieš patyčias. 2021-09-28 08:41:47 21.75 KB
„Olweus" patyčių prevencijos programa. Drausminimo kopėtėlės. 2021-09-28 08:42:01 184.47 KB
Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje tvarkos aprašas. 2021-09-28 08:42:16 400.91 KB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
2018–2019 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 2021-09-26 13:31:56 25.96 KB
2017–2018 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 2021-09-26 13:32:11 29.92 KB
2016–2017 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 2021-09-26 13:32:24 261.87 KB
2015–2016 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 2021-09-26 13:32:37 468.25 KB
2014–2015 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 2021-09-26 13:32:49 29.34 KB
2013–2014 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 2021-09-26 13:33:03 237.72 KB
2012–2013 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 2021-09-26 13:33:16 36.46 KB
2011–2012 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 2021-09-26 13:33:28 14.36 KB
Ikimokyklinio ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas. 2021-10-06 14:22:16 106.5 KB
Prašymas dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę. 2021-10-06 14:27:01 31.5 KB
Prašymas dėl vaiko išbraukimo iš ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupės. 2021-10-06 14:22:16 31 KB
Prašymas dėl laikino išbraukimo iš ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupės. 2021-10-06 14:22:16 12.26 KB
Prašymas dėl laikino priėmimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę. 2021-10-06 14:22:16 12.46 KB
Atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokėjimo tvarkos aprašas. 2021-10-06 14:22:16 36.87 KB
Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės Tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. V17-419 pakeitimo 2021-10-06 14:22:16 35.82 KB
Pradinio ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Pradinio ugdymo bendroji programa. 2021-09-26 13:30:06 1.62 MB
Komentarai dėl pradinių klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo. 2021-09-26 13:30:15 104.3 KB
Specialaus ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Bendrųjų mokymosi sutrikimų turintys mokiniai. 2021-09-26 13:30:49 268.29 KB
Rekomendacijos, kaip dirbti su mokiniu, turinčiu dėmesio ir aktyvumo sutrikimą. 2021-09-26 13:30:57 52.92 KB
Apie pritaikytų ir individualizuotų programų rašymą. 2021-09-26 13:31:05 125.78 KB
Asmens duomenų tvarkymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės. 2021-09-27 21:20:11 107 KB
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės. 2021-09-27 21:20:19 173.5 KB
Skelbimai laisvoms darbo vietoms užimti Atnaujinta Dydis
Informacija apie atranką specialiojo pedagogo (logopedo) pareigoms užimti 2021-05-03 15:05:49 29 KB
Informacija apie atranką pradinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti 2021-06-21 12:01:23 12.91 KB
Naujienos Atnaujinta Dydis
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos apranga 2020-05-30 23:04:39 691.21 KB
Ov_sprendimas 2021-01-10 08:32:41 57.5 KB
Vaiko prieziuros ismoka pandemijos metu 2021-01-10 08:43:19 30 KB
Priėmimo į 1 kl. prašymo forma 2021-01-15 10:22:10 27 KB
2020 metų vadovo veiklos ataskaita svarstymui 2021-01-21 10:22:16 117 KB
Įsakymas dėl vaikų nuotolinio ugdymo nuo 2021 m. sausio 25 d. 2021-01-27 14:45:01 515.81 KB
Teatroskopo konkurso jaunasis režisierius_priedas_nr._1 2021-02-10 11:08:32 14.98 KB
Projekto teatroskopas konkurso jaunasis režisierius nuostatai 2021-02-10 11:08:49 20.21 KB
Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas. 2021-10-12 20:39:10 464.09 KB
Ugdymas Atnaujinta Dydis
Tvarkaraščiai
Mokiniu konsultaciju grafikas 2020–2021 m. m. 2021-09-26 12:42:27 150 KB
Pamokų tvarkaraštis 1–4 kl. 2020–2021 m. m. II p. 2021-09-26 12:42:54 115.5 KB
Neformaliojo ugdymo būrelių laiko grafikas nuo 2020-09-02 2021-01-28 15:32:40 51 KB
2021–2022 m. m. PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2021-09-26 12:43:12 888.71 KB