Dokumentai
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Nuotolinio mokymo organizavimas 5–8, I–IV klasėms. 2021-09-26 13:37:21 757.48 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl ugdymo proceso organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje" nuo gruodžio 16 d. 2021-09-26 13:35:07 908.5 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl ugdymo proceso organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje" (neteko galios). 2021-09-26 13:36:26 915.5 KB
Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu. 2021-09-26 13:37:31 209.56 KB
Elkimės internete atsakingai. Neteisėti veiksmai virtualioje aplinkoje. 2021-09-26 13:36:55 829.88 KB
Kaip planuoti laiką? 2020-12-17 19:15:09 834.1 KB
Virtualaus susirinkimo etiketas. Laikykimės jo. 2020-12-17 19:15:10 2.96 MB
Psichologo patarimai, kurie leis lengviau susitvarkyti su pokyčiais kasdienybėje. 2021-09-26 13:36:42 3.3 MB
Saugaus interneto taisyklės. Saugokime vieni kitus. 2020-12-17 19:15:10 17.91 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo" 2021 m. sausio 21 d. Nr. V1E-75. 2021-09-28 08:46:37 97 KB
Gimnazijos veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2024–2026 metų strateginis veiklos planas. 2024-02-21 20:01:39 155.74 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2023–2025 metų strateginis veiklos planas 2024-02-21 20:01:39 131.4 KB
Įsakymas dėl Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. 2024-02-21 20:01:39 89.17 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2023 m. veiklos planas 2024-02-21 20:01:39 51.69 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2022 m. veiklos planas 2024-02-21 20:01:39 41.97 KB
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vidaus kontrolės politika 2024-02-21 20:01:39 213 KB
Dėl Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo plano pritarimo 2024-02-21 20:01:39 60.18 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2024-02-21 20:01:39 361 KB
Dėl Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo plano pakeitimo 2024-02-21 20:01:39 0.95 MB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų ugdymo planas 2024-02-21 20:01:39 91.96 KB
Tvarkų aprašai ir taisyklės Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko darbo tvarkos taisyklės. 2023-01-20 11:03:32 153 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mobiliųjų telefonų naudojimo(si) ugdymo proceso metu tvarka. 2023-01-20 11:03:32 434.38 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarka. 2023-01-20 11:03:32 37 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas. 2023-01-20 11:03:32 57.5 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo ir naudojimo tvarkos aprašas. 2023-01-20 11:03:32 28.86 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. 2023-01-20 11:03:32 32.31 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos labdaros pajamavimo ir inventorizavimo tvarka. 2023-01-20 11:03:32 204.41 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės. 2023-01-20 11:03:32 238.27 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos tarnybinių lengvųjų automobilių skyrimas. 2023-01-20 11:03:32 194.75 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas. 2023-11-21 20:19:32 27.74 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos Dovainonių skyriaus ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo grupės sveikatos priežiūros tvarkos aprašas. 2023-01-20 11:03:32 74.5 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas. 2023-01-20 11:03:32 53 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarka. 2023-01-20 11:03:32 20.1 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarka. 2023-01-20 11:03:32 17.08 KB
Išsilavinimo pažymėjimų dublikatų išdavimas. 2023-01-20 11:03:32 15.62 KB
Nemokamo maitinimo tvarka. 2023-01-20 11:03:32 15.01 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas. 2023-01-20 11:03:32 22.55 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vidaus kontrolės politika. 2023-01-20 11:03:32 120.4 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2023-01-20 11:03:32 22.21 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą Įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie Įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarka 2023-01-20 11:03:32 24.94 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašas 2023-01-20 11:03:32 47.86 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2024-05-21 15:26:15 42.18 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka. 2024-03-12 18:23:44 475.1 KB
Gimnazijos 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų ugdymo plano priedai Atnaujinta Dydis
1a priedas. Pažintinė, kultūrinė veikla 1–4 kl. 2023-10-26 16:58:33 53.5 KB
1b priedas. Pažintinė, kultūrinė veikla 5–8, I–IV kl. 2023-10-26 16:59:34 70.5 KB
1c priedas. 2023–2024 m.m. ugdymo plano kalendorius. 2023-10-26 17:00:47 192.18 KB
2 priedas. Dalyko ilgalaikio plano forma. 2023-10-26 17:02:14 16.9 KB
3a priedas. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa. 2023-10-26 17:03:04 81 KB
3b priedas. Profesinio orientavimo integravimas. 2023-10-26 17:03:51 56 KB
3c priedas. Etninės kultūros bendrosios programos integravimas 2023–2024 m. m. 2023-10-26 17:08:45 53 KB
3d priedas. Žmogaus saugos integravimas 2, 4 kl. 2023-10-26 17:05:37 51.5 KB
3e priedas. Žmogaus saugos integravimas 6, 8 kl. 2023-10-26 17:06:16 46 KB
3f priedas. Antikorupcijos ir ekonominio verslumo ugdymo programos integravimas. 2023-10-26 17:06:50 36 KB
3g priedas. Laisvės kovų istorijai skirtų valandų integravimo planas. 2023-10-26 17:07:49 14.12 KB
4a priedas. Neformalaus ugdymo būreliai 2023–2024 m. m. 2023-10-26 17:09:07 44 KB
5 priedas. Mokiniu pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. 2023-10-26 17:09:50 132.5 KB
6a priedas. Dalinimas į grupes dorinio, technologijų, informatikos, lietuvių k., pradinio ir pagrindinio ugdymo 2023–2024 m. m. 2023-10-26 17:11:13 69.5 KB
6b priedas. Dalinimas į grupes užsienio kalbų pamokose pradinio ir pagrindinio ugdymo 2023–2024m. m. 2023-10-26 17:13:59 58 KB
6c priedas. Mokinių ir skirtų valandų skaičius III klasėje laikinosiose grupėse 2023–2024 m. m. 2023-10-26 17:14:54 59.5 KB
6d priedas. Mokinių ir skirtų valandų skaičius III klasėje laikinosiose grupėse 2023–2024 m. m. 2023-10-26 17:15:49 71 KB
7a priedas. Pradinio ugdymo programos įgyvendinimas 2023–2024 m. m. 2023-10-26 17:17:39 70.5 KB
7b priedas. Pagrindinio ugdymo programos I dalies įgyvendinimas 2023–2024 m. m. 2023-10-26 17:18:41 71 KB
7c priedas. Pagrindinio ugdymo programos II dalies įgyvendinimas 2023–2024 m. m. 2023-10-26 17:19:30 68.5 KB
7d priedas. Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas (III kl.) 2023–2024 m. m. 2023-10-26 17:22:17 62 KB
7e priedas. Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas (IV kl.) 2023–2024 m. m. 2023-10-26 17:21:23 69 KB
8 priedas. Individualus ugdymo planas 2023–2024 m. m. 2023-10-26 17:23:13 66.5 KB
9 priedas. Bendri kalbos ugdymo reikalavimai. 2023-10-26 17:23:51 38.5 KB
11a priedas. Socialinės-pilietinės veiklos kryptys. 2023-10-26 17:25:59 44 KB
11 priedas. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimas. 2023-10-26 17:25:16 18.13 KB
13 priedas. Projektinės veiklos organizavimo tvarka. 2023-10-26 17:26:59 15.28 KB
13a priedas. Projektinio darbo sutartis. 2023-10-26 17:27:29 33 KB
14 priedas. Ugdymo organizavimas karantino ekstremalios situacijos / ekstremalaus įvykio laikotarpiu. 2023-10-26 17:29:15 55.5 KB
15 priedas. 2023–2024 m. m. pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai. 2023-10-26 17:29:59 15.25 KB
15a priedas. 2022-2023 m.m. pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai. 2023-01-09 13:38:51 14.82 KB
16 priedas. Rumšiškių nuotolinio tvarka. 2023-10-26 17:30:34 163.08 KB
17 priedas. Individualus planas SUP mokiniams. 2023-10-26 17:31:06 16.46 KB
18 priedas. Nepatenkinamo įvertinimo analizės forma. 2023-10-26 17:31:44 15.57 KB
19 priedas. Mokinio individualus ugdymo planas. 2023-10-26 17:32:15 44.5 KB
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių rajono savivaldybės gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymas 2019-12-30 13:12:03 46.5 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus  pavaduotojo  ugdymui atsakingo už pradinį ir pagrindinį (I dalies) ugdymą pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:15:03 12.18 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus  pavaduotojos  ugdymui atsakingo už pagrindinį (II dalies) ir vidurinį ugdymą  pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:15:45 12.21 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus  pavaduotojo  ūkio ir bendriesiems  reikalams pareigybės aprašymas 2019-12-30 13:12:04 54.5 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:19:16 11.2 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos psichologo pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:41:44 15.42 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:42:17 10.79 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos logopedo pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:42:54 10.91 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos bibliotekininko  pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:43:55 10.34 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos psichologo asistento pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:45:13 11.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Priėmimas į gimnaziją
Prašymo forma. Priėmimo į gimnaziją 1kl. 2021-06-14 10:25:39 44.5 KB
Prašymo forma. Priėmimo į gimnaziją 2–5 kl. 2021-09-26 11:58:41 45.5 KB
Prašymo forma. Priėmimo į gimnaziją 6–8, I–II kl. 2021-09-26 11:58:52 45.5 KB
Prašymo forma. Priėmimo į gimnaziją III–IV kl. 2021-09-26 11:59:01 44.5 KB
Mokinių priėmimo į Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnaziją komisijos darbo reglamentas. 2021-06-14 10:25:39 24.02 KB
Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas. 2021-06-14 10:25:40 180.15 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų sąrašas. 2021-09-26 13:23:41 150.7 KB
Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas. 2021-09-26 13:23:53 106 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos klasių komplektavimo tvarka. 2021-09-26 13:24:04 26.38 KB
Prašymų į 1 kl. registracija 2022-05-23 10:37:51 15.37 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 metų ataskaitos
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2024 m. I ketv. 2024-05-14 18:29:01 3.57 MB
2023 metų ataskaitos
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. 2024-03-13 18:47:50 16.16 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. I ketv. 2024-03-13 18:47:50 3.05 MB
2022 metų ataskaitos
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. IV ketv. 2023-05-23 10:02:57 49.03 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. III ketv. 2023-05-23 10:02:16 2.63 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. II ketv. 2023-05-23 10:01:43 2.62 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. I ketv. 2023-05-23 10:00:58 2.24 MB
2021 metų ataskaitos
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. IV ketv. 2022-04-07 08:59:43 4.97 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. III ketv. 2022-04-07 08:59:43 2.44 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. II ketv. 2022-04-07 08:59:43 2.49 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. I ketv. 2022-04-07 08:59:43 3.34 MB
2020 metų ataskaitos
IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus 2021-03-24 06:54:56 5.29 MB
III ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. III ketv. 2020-12-28 15:28:47 1.09 MB
II ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. II ketv. 2021-02-05 16:21:55 2.38 MB
I ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. I ketv. 2020-05-24 15:36:50 2.39 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2020 m. I ketv. 2020-05-24 15:36:20 4.65 MB
2019 metų ataskaitos
IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. IV ketv. 2020-05-24 15:35:31 7.87 MB
III ketvirtis
Biudžeto vykdymo atask. rink. aiškinamasis raštas už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:16 685.43 KB
f-2 B pagalbos spec. išl. už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:17 342.75 KB
f-2 B sav. b. lėšos už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:18 675.62 KB
f-2 B soc. aps. patiekalų išl. už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:18 330.88 KB
f-2 BKL įsiskolinimams dengti už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:18 379.22 KB
f-2 K mokymo reikmėms krepšelis už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:18 445.05 KB
f-2 M nemokamas mokinių maitinimas už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:19 347.07 KB
f-2 Z įstaigos pajamos už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:19 365.2 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų atask. už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:20 659.44 KB
Finansinės būklės atask. už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:20 853.16 KB
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:21 640.45 KB
Veiklos rezultatų atask. už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:21 525.86 KB
Finansav. sumos pagal šaltinį, tiksl. pask. ir jų panaudojimas už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:22 419.02 KB
II ketvirtis
f-2 B sav. b. lėšos už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:05:57 672.47 KB
f-2 B švietimo pagalbos spec. dalinis finansav. už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:05:57 341.52 KB
f-2 BKL. įsiskolinimams dengti už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:05:58 376.58 KB
f-2 K mokinio krepšelis už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:05:59 441.12 KB
f-2 M nemok. mokinių maitin. už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:05:59 333.24 KB
f-2 Z įstaigos pajamos už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:00 361.06 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:00 620.25 KB
Biudžeto vykd. ataskaitų rink. aiškinamasis raštas už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:01 686.87 KB
f-2 B patiekalų išl. už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:01 328.57 KB
Finansav. sumos pagal šaltinį, tiksl. paskirtį ir jų panaudojimas 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:02 438.47 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:02 884.66 KB
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:03 629.42 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:03 538.7 KB
I ketvirtis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tiksl. pask. ir jų panaudojimas už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:19 440.39 KB
Finansinės būklės ataskaita už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:21 887.48 KB
Finansinių ataskaitų rink. aiškinamasis raštas už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:21 633.83 KB
f-2 B sav. biudž. lėšos už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:22 685.17 KB
f-2 BKL sav. b. l. 2018 m. įsiskolinimams dengti už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:22 384.86 KB
f-2 K krepšelis už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:23 450.58 KB
f-2 M nemokamas mokinių maitinimas už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:23 339.03 KB
f-2 Z įstaigos pajamos už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:23 356.03 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:24 641.32 KB
Biudžeto išlaidų vykd. ataskaitų aiškinamasis raštas už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:25 735.66 KB
f-2 B pagalbos spec. už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:25 345.11 KB
f-2 B patiekalų gamybos išl. už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:25 334.22 KB
Veiklos rezultatų ataskaita už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:26 542.18 KB
2018 metų ataskaitos
IV ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:12:58 774.76 KB
f-2 B patiekalų gamyb. išl. už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:12:58 344.46 KB
f-2 B sav. b. lėšos už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:12:59 694.69 KB
f-2 K krepšelis už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:13:00 476.17 KB
f-2 M nemok. maitin. už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:13:00 345.4 KB
f-2 Z įstaigos pajamos už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:13:01 375.83 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:13:01 409.93 KB
2017 metų ataskaitos
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę pask. ir jų panaudoj. 2017 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:39 715.1 KB
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:41 844.85 KB
Finansinių atask. rinkinio aiškinamasis raštas 2017 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:43 5.53 MB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2017m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:44 368.04 KB
Pinigų srautų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:44 869.86 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:44 460.1 KB
2016 metų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:15 847.72 KB
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2016 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:18 5.41 MB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:18 276.88 KB
Pinigų srautų ataskaita 2016 m, gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:19 631.36 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:19 465.69 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tiksl. paskirtį ir jų panaudojimas 2016 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:19 723.78 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 metų ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2024 m. I ketv. 2024-05-02 08:10:35 5.98 MB
2023 metų ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2023 m. IV ketv. 2024-01-30 19:36:48 6.74 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2023 m. III ketv. 2024-01-30 19:36:48 6.65 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2023 m. II ketv. 2024-01-30 19:36:48 6.09 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2023 m. I ketv. 2024-01-30 19:36:48 5.39 MB
2022 metų ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2022 m. IV ketv. 2023-01-30 15:07:00 7.01 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2022 m. III ketv. 2023-01-30 15:07:00 6.86 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2022 m. II ketv. 2023-01-30 15:07:00 6.67 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2022 m. I ketv. 2023-01-30 15:07:00 5.8 MB
2021 metų ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2021 m. IV ketv. 2022-04-22 11:59:14 6.06 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2021 m. III ketv. 2022-04-22 11:59:54 4.69 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2021 m. II ketv. 2022-04-22 11:59:33 5.11 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2021 m. I ketv. 2022-01-26 14:41:53 7.05 MB
2020 metų ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2020 m. IV ketv. 2021-11-05 14:48:23 5.12 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2020 m. III ketv. 2021-11-05 14:48:23 1.89 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2020 m. II ketv. 2021-11-05 14:48:23 4.52 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2020 m. I ketv. 2021-11-05 14:48:23 4.65 MB
2019 metų ataskaitos
Direktoriaus veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaita. 2023-02-22 14:19:57 1.4 MB
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita. 2023-02-22 14:19:57 6.19 MB
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita. 2023-02-22 14:19:57 5.44 MB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vadovo 2019 m. veiklos ataskaita ir 2020 m. veiklos užduotys. 2023-02-22 14:19:57 7.32 MB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vadovo 2018 m. veiklos ataskaita. 2023-02-22 14:19:57 8.61 MB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vadovo 2016 ir 2017 m. veiklos ataskaita. 2023-02-22 14:19:57 137 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos veiklos tobulinimo planas išorinio vertinimo tobulintiniems aspektams įgyvendinti. 2023-02-22 14:19:57 282.13 KB
Apklausos „Psichologinis saugumas mokykloje“ rezultatai. 2023-02-22 14:19:57 900.92 KB
Dokumentai mokiniams Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-03-14 20:07:46 98.5 KB
Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarka 2021-09-02 18:10:32 73 KB
Šeimos išvykų prašymo forma 2021-09-02 18:10:32 41.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-09-02 18:10:32 56.47 KB
Socialinės veiklos apskaitos lapas 2021-09-02 18:10:32 180.83 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mobiliųjų telefonų naudojimo(si) ugdymo proceso metu tvarka 2021-09-02 18:10:32 61 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Nemokamo maitinimo tvarka. 2023-01-20 11:03:32 15.01 KB
15-os dienų valgiaraštis 6–10 metų vaikams. 2021-09-27 21:00:06 1.74 MB
15-os dienų valgiaraštis 11 ir daugiau metų vaikams. 2021-09-27 20:59:39 1.67 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2019 m. 2021-01-20 20:02:01 149.5 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės. 2023-07-26 06:54:24 90.01 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2023 metų viešųjų pirkimų planas. 2023-07-26 06:53:39 55.13 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos nuostatai 2021 m. 2021-09-27 19:05:00 139.5 KB
Audronės Glosienės bibliotekos-informacinio centro nuostatai 2021-09-27 19:05:00 42.25 KB
Bibliotekos taisyklės ir nuostatai Atnaujinta Dydis
Audronės Glosienės bibliotekos-informacinio centro nuostatai 2021-09-27 19:05:00 42.25 KB
Naudojimosi Audronės Glosienės biblioteka-informaciniu centru taisyklės 2019-12-27 15:30:28 38.84 KB
Bendrosios naudojimosi gimnazijos bibliotekos-informacinio centro internetine skaitykla taisyklės 2019-12-27 15:30:28 30.51 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketos Atnaujinta Dydis
Veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa 2022 m. 2023-03-14 19:14:27 33.08 KB
2021 m. įsivertinimo ir pažangos anketa. 2023-03-14 19:14:27 391.54 KB
2020 m. įsivertinimo ir pažangos anketa. 2023-03-14 19:14:27 56.5 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa 2019 m. 2023-03-14 19:14:27 127 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa 2018 m. 2023-03-14 19:14:27 394 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa 2017 m. 2023-03-14 19:14:27 49.38 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa 2016 m. 2023-03-14 19:14:27 106.6 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos plano įgyvendinimas 2022 m. 2023-03-14 19:17:52 47 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2020–2022 metų korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas. 2023-03-14 19:17:52 55.5 KB
Nutarimas dėl Lietuvos respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo. 2023-03-14 19:17:52 302.68 KB
Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo. 2023-03-14 19:17:52 286.86 KB
Įsakymas dėl savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo. 2023-03-14 19:17:52 59.73 KB
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas. 2023-03-14 19:17:52 142.22 KB
Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės infomavimas. 2023-03-14 19:17:52 28.5 KB
Asmenys atsakingi už korupcijos prevenciją. 2023-03-14 19:17:52 21.5 KB
Informacijos apie asmenį surinkimas. 2023-03-14 19:17:52 241.58 KB
Išvada dėl korupcijos pasireiskimo tikimybes. 2023-03-14 19:17:52 44.5 KB
Pranešimai apie korupciją. 2023-03-14 19:17:52 29 KB
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas. 2023-03-14 19:17:52 23.5 KB
Korupcijos prevencijos plano įgyvendinimas 2019 m. 2023-03-14 19:17:52 44.5 KB
Korupcijos prevencijos plano įgyvendinimas 2020 m. 2023-03-14 19:17:52 45.5 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Direktoriaus įsakymas dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo plano tvirtinimo 2021 m. 2021-01-31 12:26:00 1.23 MB
Direktoriaus įsakymas dėl ekstremaliųjų situacijų 2021–2023 m. prevencijos priemonių plano patvirtinimo. 2021-09-27 21:02:39 1.48 MB
Ekstremaliųjų situacijų 2021–2023 m. prevencijos priemonių planas. 2021-09-27 21:02:27 18.53 MB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Taisyklės prieš patyčias. 2021-09-28 08:41:47 21.75 KB
„Olweus" patyčių prevencijos programa. Drausminimo kopėtėlės. 2021-09-28 08:42:01 184.47 KB
Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje tvarkos aprašas. 2021-09-28 08:42:16 400.91 KB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
2022–2023 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 2024-03-26 18:30:59 18.8 KB
2021–2022 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 2024-03-26 18:30:59 23.21 KB
2020–2021 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 2024-03-26 18:30:59 21.06 KB
2019–2020 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 2024-03-26 18:30:59 21.73 KB
2018–2019 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 2024-03-26 18:30:59 25.96 KB
2017–2018 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 2024-03-26 18:30:59 29.92 KB
2016–2017 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 2024-03-26 18:30:59 261.87 KB
2015–2016 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 2024-03-26 18:30:59 468.25 KB
2014–2015 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 2024-03-26 18:30:59 29.34 KB
2013–2014 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 2024-03-26 18:30:59 237.72 KB
2012–2013 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 2024-03-26 18:30:59 36.46 KB
2011–2012 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 2024-03-26 18:30:59 14.36 KB
Ikimokyklinio ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas. 2023-01-14 18:28:27 106.5 KB
Informacija dėl prašymų dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę ir išbraukimo iš ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupės sąrašo pateikimo. 2023-01-14 18:28:27 13.64 KB
Prašymas dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę. 2023-01-14 18:28:27 56.5 KB
Prašymas dėl vaiko išbraukimo iš ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupės. 2023-01-14 18:28:27 27 KB
Prašymas dėl laikino išbraukimo iš ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupės. 2023-01-14 18:28:27 12.88 KB
Prašymas dėl laikino priėmimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę. 2023-01-14 18:28:27 12.94 KB
Atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokėjimo tvarkos aprašas. 2023-01-14 18:28:27 36.87 KB
Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės Tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. V17-419 pakeitimo 2023-01-14 18:28:27 35.82 KB
Pradinio ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Pradinio ugdymo bendroji programa. 2021-09-26 13:30:06 1.62 MB
Komentarai dėl pradinių klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo. 2021-09-26 13:30:15 104.3 KB
Specialaus ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Bendrųjų mokymosi sutrikimų turintys mokiniai. 2021-09-26 13:30:49 268.29 KB
Rekomendacijos, kaip dirbti su mokiniu, turinčiu dėmesio ir aktyvumo sutrikimą. 2021-09-26 13:30:57 52.92 KB
Apie pritaikytų ir individualizuotų programų rašymą. 2021-09-26 13:31:05 125.78 KB
Asmens duomenų tvarkymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės. 2024-05-02 08:27:31 84.34 KB
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje 2023-10-17 19:58:35 227.07 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2024-05-21 15:26:15 42.18 KB
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas. 2024-05-02 08:37:35 56.02 KB
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės. 2024-05-02 08:37:54 72.24 KB
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus įĮsakymas, patvirtinantis mokinių asmens duomenų tvarkymo taisykles. 2024-05-02 08:38:17 201.31 KB
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo. 2024-05-02 08:38:35 217.91 KB
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų tvarkos aprašo patvirtinimo. 2024-05-02 08:38:49 236.9 KB
Skelbimai laisvoms darbo vietoms užimti Atnaujinta Dydis
Informacija apie atranką specialiojo pedagogo (logopedo) pareigoms užimti 2024-05-07 21:23:44 29 KB
Informacija apie atranką pradinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti 2024-05-07 21:23:44 12.91 KB
Informacija apie atranką chemijos mokytojo pareigoms užimti. 2024-05-07 21:23:44 14.48 KB
Informacija apie atranką matematikos mokytojo pareigoms užimti. 2024-05-07 21:23:44 13.86 KB
Informacija apie atranką pradinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti. 2024-05-07 21:23:44 14.47 KB
Naujienos Atnaujinta Dydis
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos apranga 2020-05-30 23:04:39 691.21 KB
Ov_sprendimas 2021-01-10 08:32:41 57.5 KB
Vaiko prieziuros ismoka pandemijos metu 2021-01-10 08:43:19 30 KB
Priėmimo į 1 kl. prašymo forma 2021-01-15 10:22:10 27 KB
2020 metų vadovo veiklos ataskaita svarstymui 2021-01-21 10:22:16 117 KB
Įsakymas dėl vaikų nuotolinio ugdymo nuo 2021 m. sausio 25 d. 2021-01-27 14:45:01 515.81 KB
Teatroskopo konkurso jaunasis režisierius_priedas_nr._1 2021-02-10 11:08:32 14.98 KB
Projekto teatroskopas konkurso jaunasis režisierius nuostatai 2021-02-10 11:08:49 20.21 KB
Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas. 2021-10-12 20:39:10 464.09 KB
2021 m. veiklos ataskaita ir 2022 m. užduotys 2022-01-21 15:41:10 40.62 KB
Gimnazijos vadovo 2021 m. veiklos ataskaita ir 2022 m. užduotys 2022-01-24 10:16:59 48.83 KB
Kviečiame pirmokų tėvelius 2022-05-23 09:05:12 215.99 KB
Tevystes ugdymo igudziu mokymai 2023-01-17 15:52:21 234.66 KB
2022 m. vadovo veiklos ataskaita 2023-01-23 13:23:07 35 KB
2023 m. vadovo veiklos ataskaita. 2024-01-22 17:01:54 50.57 KB
Informacija dėl priešmokyklio ugdymo. 2024-01-25 09:24:49 54.57 KB
Ugdymas Atnaujinta Dydis
Tvarkaraščiai
Mokiniu konsultaciju grafikas 2022–2023 m. m. 2022-11-16 06:51:37 119.75 KB
Neformaliojo ugdymo būrelių laiko grafikas nuo 2020-09-02 2021-01-28 15:32:40 51 KB
Pamokų tvarkaraštis 2021– 2022 m. m. 1– 4 kl. 2021-11-18 13:28:01 127.5 KB
2022–2023 m. m. PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2022-10-07 12:42:36 795.92 KB
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 1– 4 KL. 2022-2023 M.M. II PUSM. 2023-03-14 18:24:35 21.59 KB
Neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. II pusmečio 2023-03-14 18:40:16 17.78 KB
Mokinių konsultacijų grafikas 2022–2023 m. m. II pusmetis 2023-03-14 18:52:35 22.92 KB
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 5-8, I–IV KL. 2022-2023 M. M. II PUSM. 2023-03-14 19:01:23 748.35 KB
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 5-8, I–IV KL. 2023-2024 M. M. 2024-02-27 09:14:45 616.56 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas. 2022-02-22 20:34:31 5.03 MB
Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir mokyklos 2022 m. sutartis. 2022-02-22 20:43:05 2.77 MB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos veiklos tobulinimo ataskaita 2022-09-22 2022-10-07 12:31:37 197.82 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos veiklos tobulinimo plano patikslinimas Nr. 1 2023-01-09 12:52:10 37.22 KB
Edukacinių priemonių ir erdvių įveiklinimas ugdymo procese. 2023-01-09 13:47:58 5.23 MB