Dokumentai
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Tvarkaraštis nuo 2020 lapkričio 9 d. (5–8, I–IV kl.) 2020-11-10 20:33:04 183.69 KB
Nuotolinio mokymo organizavimas 5-8, I-IV klasėms 2020-11-10 20:33:04 757.48 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas "DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE" 2020-11-10 20:41:31 915.5 KB
Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu 2020-11-10 20:33:04 209.56 KB
Elkimės internete atsakingai. Neteisėti veiksmai virtualioje aplinkoje 2020-11-10 20:33:04 829.88 KB
Kaip planuoti laiką? 2020-11-10 20:33:04 834.1 KB
Virtualaus susirinkimo etiketas. Laikykimės jo. 2020-11-10 20:33:04 2.96 MB
Psichologo patarimai, kurie leis lengviau susitvarkyti su pokyčiais kasdienybėje 2020-11-10 20:33:04 3.3 MB
Saugaus interneto taisyklės. Saugokime vieni kitus. 2020-11-10 20:33:05 17.91 KB
Gimnazijos veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos strateginis 2020-2022 m.m. planas 2020-05-24 19:41:08 849.18 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2019 m. veiklos planas 2019-12-30 12:57:32 45.96 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo planas 2019-12-30 12:57:34 402.5 KB
Tvarkų aprašai ir taisyklės Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko darbo tvarkos taisyklės 2019-12-30 13:07:54 153 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos  veiklos planavimo tvarkos aprašas 2019-12-30 13:07:54 143.66 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mobiliųjų telefonų naudojimo(si) ugdymo proceso metu tvarka 2019-12-30 13:07:54 434.38 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarka 2019-12-30 13:07:55 37 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas 2019-12-30 13:07:56 57.5 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo ir naudojimo tvarkos aprašas 2019-12-30 13:07:56 28.86 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019-12-30 13:07:56 56.47 KB
Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje tvarkos aprašas 2019-12-30 13:07:57 400.91 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos labdaros pajamavimo ir inventorizavimo tvarka 2019-12-30 13:07:57 204.41 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka 2019-12-30 13:07:57 399.75 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės 2019-12-30 13:07:58 238.27 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos tarnybinių lengvųjų automobilių skyrimas 2019-12-30 13:07:58 194.75 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2019-12-30 13:07:58 15.3 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2019-12-30 13:07:59 22.29 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos Dovainonių skyriaus ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo grupės sveikatos priežiūros tvarkos aprašas 2019-12-30 13:07:59 74.5 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2019-12-30 13:07:59 53 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarka 2019-12-30 13:08:00 20.1 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarka 2019-12-30 13:08:00 17.08 KB
Išsilavinimo pažymėjimų dublikatų išdavimas 2019-12-30 13:08:01 15.62 KB
Nemokamo maitinimo tvarka 2020-04-22 09:41:54 15.01 KB
Gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo plano priedai Atnaujinta Dydis
1a priedas. Pažintinė, kultūrinė veikla 1-4 kl. 2019-12-30 13:01:02 58 KB
1b priedas. Pažintinė, kultūrinė veikla 5-8, I-IV kl. 2019-12-30 13:01:02 76 KB
2 priedas. Ilgalaikio plano forma 2019-12-30 13:01:03 33.5 KB
3a priedas. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa 2019-12-30 13:01:03 100 KB
3b priedas. Ugdymo karjerai programos integravimas 2019-12-30 13:01:04 55.5 KB
3c priedas. Etninės kultūros bendrosios programos integravimas 2019-12-30 13:01:04 56 KB
3d priedas. Žmogaus saugos integravimas 1-4 kl. 2019-12-30 13:01:04 89.5 KB
3e priedas. Žmogaus saugos integravimas 5-8,I,IIIkl. 2019-12-30 13:01:04 98.5 KB
3f priedas. Antikorupcijos ir ekonominio verslumo ugdymo programos integravimas 2019-12-30 13:01:05 36 KB
3g priedas. Laisvės kovų istorijai skirtų valandų integravimo planas 2019-12-30 13:01:05 13.31 KB
4a priedas. Neformalaus ugdymo būreliai 2019-2020 m.m. 2019-12-30 13:01:06 49 KB
5 priedas. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019-12-30 13:01:06 133 KB
6a priedas. Dalinimas į grupes (dorinis, kūno kultūra, technologijos, lietuvių) pradinio ir pagrindinio ugdymo 2019-2020 m.m. 2019-12-30 13:01:06 71 KB
6b priedas. Dalinimas į grupes (anglų ir rusų kalbos) 2019-2020 m.m. 2019-12-30 13:01:06 52.5 KB
6c priedas. Mokinių ir skirtų valandų skaičius III klasėje laikinosiose grupėse 2019-2020 m.m. 2019-12-30 13:01:07 73.5 KB
6d priedas. Mokinių ir skirtų valandų skaičius IV klasėje laikinosiose grupėse 2019-2020 m.m. 2019-12-30 13:01:07 66 KB
7a priedas. Pradinio ugdymo programos įgyvendinimas 2019-2020 m.m. 2019-12-30 13:01:08 50.5 KB
7b priedas. Pagrindinio ugdymo programos I dalies įgyvendinimas-2019-2020-m.m. 2019-12-30 13:01:08 68.5 KB
7c priedas. Pagrindinio ugdymo programos II dalies įgyvendinimas 2019-2020 m.m. 2019-12-30 13:01:08 65.5 KB
7d priedas. Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas 2019-2020 m.m. 2019-12-30 13:01:09 85 KB
7e priedas. Jungtiniu klasių_planas 2019-12-30 13:01:09 36.5 KB
8 priedas. Individualus ugdymo planas 2019-12-30 13:01:09 101 KB
9 priedas. Bendri kalbos ugdymo reikalavimai 2019-12-30 13:01:10 39 KB
10 priedas. Brandos darbo tvarkos aprašas 2019-12-30 13:01:10 69.5 KB
11 priedas. Socialinės, pilietinės veiklos 2019-12-30 13:01:11 44.5 KB
12 priedas. Pasiekimų gerinimo sutartis 2019-12-30 13:01:11 39 KB
13 priedas. Projektinės veiklos organizavimo tvarka 2019-12-30 13:01:11 14.44 KB
13a priedas. Projektinio darbo sutartis 2019-12-30 13:01:12 33 KB
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių rajono savivaldybės gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymas 2019-12-30 13:12:03 46.5 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus  pavaduotojo  ugdymui atsakingo už pradinį ir pagrindinį (I dalies) ugdymą pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:15:03 12.18 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus  pavaduotojos  ugdymui atsakingo už pagrindinį (II dalies) ir vidurinį ugdymą  pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:15:45 12.21 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus  pavaduotojo  ūkio ir bendriesiems  reikalams pareigybės aprašymas 2019-12-30 13:12:04 54.5 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:19:16 11.2 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos psichologo pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:41:44 15.42 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:42:17 10.79 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos logopedo pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:42:54 10.91 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos bibliotekininko  pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:43:55 10.34 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos psichologo asistento pareigybės aprašymas 2020-04-22 17:45:13 11.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Bibliotekos veiklos planas 2020 2020-04-22 09:57:58 19.71 KB
Specialiojo pedagogo veiklos planas 2020 2020-04-22 09:58:21 46.5 KB
Psichologo veiklos planas 2020 2020-04-22 09:57:37 21.47 KB
Priėmimas į gimnaziją
Prašymo forma. Priėmimo į gimnaziją 1kl. 2020-10-02 14:15:49 36 KB
Prašymo forma. Priėmo į gimnaziją 5 kl. 2020-10-02 14:17:13 36 KB
Prašymo forma. Priėmimo į gimnaziją 6 kl. 2020-10-02 14:20:00 37 KB
Prašymo forma. Priėmimo į gimnaziją 2-8, I-II kl. 2020-10-02 14:19:07 36 KB
Mokinių priėmimo į Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnaziją komisijos darbo reglamentas. 2020-10-02 14:14:11 27.49 KB
Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas. 2020-10-02 14:21:16 25.92 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų sąrašas. 2020-10-02 14:21:43 28.67 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 metų ataskaitos
III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2020 m. III ketv. 2020-11-10 14:54:09 1.89 MB
II ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. II ketv. 2020-07-30 14:54:40 2.38 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2020 m. II ketv. 2020-07-30 14:55:06 4.52 MB
I ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. I ketv. 2020-05-24 15:36:50 2.39 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2020 m. I ketv. 2020-05-24 15:36:20 4.65 MB
2019 metų ataskaitos
IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. IV ketv. 2020-05-24 15:35:31 7.87 MB
III ketvirtis
Biudžeto vykdymo atask. rink. aiškinamasis raštas už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:16 685.43 KB
f-2 B pagalbos spec. išl. už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:17 342.75 KB
f-2 B sav. b. lėšos už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:18 675.62 KB
f-2 B soc. aps. patiekalų išl. už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:18 330.88 KB
f-2 BKL įsiskolinimams dengti už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:18 379.22 KB
f-2 K mokymo reikmėms krepšelis už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:18 445.05 KB
f-2 M nemokamas mokinių maitinimas už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:19 347.07 KB
f-2 Z įstaigos pajamos už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:19 365.2 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų atask. už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:20 659.44 KB
Finansinės būklės atask. už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:20 853.16 KB
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:21 640.45 KB
Veiklos rezultatų atask. už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:21 525.86 KB
Finansav. sumos pagal šaltinį, tiksl. pask. ir jų panaudojimas už 2019 m. III ketv. 2019-12-30 15:01:22 419.02 KB
II ketvirtis
f-2 B sav. b. lėšos už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:05:57 672.47 KB
f-2 B švietimo pagalbos spec. dalinis finansav. už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:05:57 341.52 KB
f-2 BKL. įsiskolinimams dengti už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:05:58 376.58 KB
f-2 K mokinio krepšelis už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:05:59 441.12 KB
f-2 M nemok. mokinių maitin. už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:05:59 333.24 KB
f-2 Z įstaigos pajamos už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:00 361.06 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:00 620.25 KB
Biudžeto vykd. ataskaitų rink. aiškinamasis raštas už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:01 686.87 KB
f-2 B patiekalų išl. už 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:01 328.57 KB
Finansav. sumos pagal šaltinį, tiksl. paskirtį ir jų panaudojimas 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:02 438.47 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:02 884.66 KB
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:03 629.42 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. II ketv. 2019-12-30 15:06:03 538.7 KB
I ketvirtis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tiksl. pask. ir jų panaudojimas už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:19 440.39 KB
Finansinės būklės ataskaita už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:21 887.48 KB
Finansinių ataskaitų rink. aiškinamasis raštas už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:21 633.83 KB
f-2 B sav. biudž. lėšos už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:22 685.17 KB
f-2 BKL sav. b. l. 2018 m. įsiskolinimams dengti už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:22 384.86 KB
f-2 K krepšelis už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:23 450.58 KB
f-2 M nemokamas mokinių maitinimas už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:23 339.03 KB
f-2 Z įstaigos pajamos už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:23 356.03 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:24 641.32 KB
Biudžeto išlaidų vykd. ataskaitų aiškinamasis raštas už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:25 735.66 KB
f-2 B pagalbos spec. už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:25 345.11 KB
f-2 B patiekalų gamybos išl. už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:25 334.22 KB
Veiklos rezultatų ataskaita už 2019 m. I ketv. 2019-12-30 15:09:26 542.18 KB
2018 metų ataskaitos
IV ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:12:58 774.76 KB
f-2 B patiekalų gamyb. išl. už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:12:58 344.46 KB
f-2 B sav. b. lėšos už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:12:59 694.69 KB
f-2 K krepšelis už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:13:00 476.17 KB
f-2 M nemok. maitin. už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:13:00 345.4 KB
f-2 Z įstaigos pajamos už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:13:01 375.83 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita už 2018 m. IV ketv. 2019-12-30 15:13:01 409.93 KB
2017 metų ataskaitos
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę pask. ir jų panaudoj. 2017 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:39 715.1 KB
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:41 844.85 KB
Finansinių atask. rinkinio aiškinamasis raštas 2017 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:43 5.53 MB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2017m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:44 368.04 KB
Pinigų srautų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:44 869.86 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:14:44 460.1 KB
2016 metų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:15 847.72 KB
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2016 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:18 5.41 MB
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:18 276.88 KB
Pinigų srautų ataskaita 2016 m, gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:19 631.36 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:19 465.69 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tiksl. paskirtį ir jų panaudojimas 2016 m. gruodžio 31 d. 2019-12-30 15:16:19 723.78 KB
Kitos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vadovo 2019 m. veiklos ataskaita ir 2020 m. veiklos užduotys 2020-05-24 19:00:10 7.32 MB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vadovo 2018 m. veiklos ataskaita 2020-05-24 19:00:10 8.61 MB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vadovo 2016 ir 2017 m. veiklos ataskaita 2020-05-24 19:00:10 137 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos veiklos tobulinimo planas išorinio vertinimo tobulintiniems aspektams įgyvendinti 2020-05-24 19:00:10 282.13 KB
Bendrųjų mokymosi sutrikimų turintys mokiniai 2020-05-24 19:00:10 268.29 KB
Ugdymo įstaigos sveikatos rodiklių suvestinė 2020-05-24 19:00:10 284.68 KB
Dokumentai mokiniams Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokinių pamokų lankomumo kontrolės, apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-12-30 14:49:21 59.5 KB
Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarka 2019-12-30 14:49:22 73 KB
Taisyklės prieš patyčias 2019-12-30 14:49:22 21.75 KB
Olweus patyčių prevencijos programa. Drausminimo kopetėlės 2019-12-30 14:49:23 184.47 KB
Šeimos išvykų prašymo forma 2019-12-30 14:49:23 41.5 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mobiliųjų telefonų naudojimo(si) ugdymo proceso metu tvarka 2019-12-30 14:49:23 434.38 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019-12-30 14:49:24 56.47 KB
Socialinės veiklos apskaitos lapas 2019-12-30 16:41:53 180.83 KB
Neformaliojo švietimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Nemokamo maitinimo tvarka 2020-04-22 09:41:54 15.01 KB
15 dienų valgiarašti 6-10 metų vaikams 2020-04-22 09:43:54 1.74 MB
15 dienų valgiarašti 11 bei daugiau metų vaikams 2020-04-22 09:44:30 1.67 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2019-12-27 15:38:35 280.69 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos nuostatai 2020-09-07 07:36:14 323 KB
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos tarybos nuostatai 2020-09-07 07:35:25 42.88 KB
Audronės Glosienės bibliotekos-informacinio centro nuostatai 2020-09-07 07:35:25 42.25 KB
Bibliotekos taisyklės ir nuostatai Atnaujinta Dydis
Audronės Glosienės bibliotekos-informacinio centro nuostatai 2020-09-07 07:35:25 42.25 KB
Naudojimosi Audronės Glosienės biblioteka-informaciniu centru taisyklės 2019-12-27 15:30:28 38.84 KB
Bendrosios naudojimosi gimnazijos bibliotekos-informacinio centro internetine skaitykla taisyklės 2019-12-27 15:30:28 30.51 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketos Atnaujinta Dydis
Veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa 2019 m. 2020-04-26 00:07:36 127 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa 2018 m. 2020-04-26 00:07:51 394 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa 2017 m. 2020-04-26 00:08:06 49.38 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa 2016 m. 2020-04-26 00:08:19 106.6 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas 2020-10-02 07:08:39 55.5 KB
Nutarimas dėl Lietuvos respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo 2020-10-02 07:08:39 302.68 KB
Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo 2020-10-02 07:08:39 286.86 KB
Įsakymas dėl savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo 2020-10-02 07:08:39 59.73 KB
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 2020-10-02 07:08:40 142.22 KB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
2018-2019 m.m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai 2019-12-27 15:04:57 25.96 KB
2017-2018 m.m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai 2019-12-27 15:04:57 29.92 KB
2016-2017 m.m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai 2019-12-27 15:04:58 261.87 KB
2015-2016 m.m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai 2019-12-27 15:04:58 468.25 KB
2014-2015 m.m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai 2019-12-27 15:04:58 29.34 KB
2013-2014 m.m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai 2019-12-27 15:04:59 237.72 KB
2012-2013 m.m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai 2019-12-27 15:04:59 36.46 KB
2011-2012 m.m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai 2019-12-27 15:05:00 14.36 KB
Ikimokyklinio ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas. 2019-12-27 15:59:43 50.67 KB
Prašymas dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę 2020-04-23 16:33:29 36 KB
Prašymas dėl vaiko laikino priėmimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę 2019-12-27 15:59:44 29.5 KB
Prašymas dėl vaiko išbraukimo iš ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupės 2020-04-23 16:32:30 31 KB
Prašymas dėl vaiko laikino išbraukimo iš ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupės 2019-12-27 15:59:44 29 KB
Atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokėjimo tvarkos aprašas 2020-04-23 16:31:54 80.5 KB
Dokumento pakeitimas V17-243 2020-04-23 16:34:50 35.82 KB
Pradinio ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Pradinio ugdymo bendroji programa 2019-12-27 16:05:41 1.62 MB
Komentarai dėl pradinių klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo 2019-12-27 16:05:43 104.3 KB
Specialaus ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos, kaip dirbti su mokiniu, turinčiu dėmesio ir aktyvumo sutrikimą 2019-12-27 16:13:24 52.92 KB
Apie pritaikytų ir individualizuotų programų rašymą 2019-12-27 16:13:24 125.78 KB
Asmens duomenų tvarkymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2019-12-27 16:37:22 107 KB
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019-12-27 16:37:23 173.5 KB
Skelbimai laisvoms darbo vietoms užimti Atnaujinta Dydis
Informacija apie atranką logopedo pareigoms 2020-05-29 09:38:26 30.5 KB
Naujienos Atnaujinta Dydis
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos apranga 2020-05-30 23:04:39 691.21 KB
Ugdymas Atnaujinta Dydis
Tvarkaraščiai
Mokiniu konsultaciju grafikas-2020-2021 2020-10-02 22:07:39 150 KB