Mokytojų taryba

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2021-2023 mokslo metų mokytojų taryba

Mokytojo vardas, pavardė

Pareigos

Ilona Balkuvienė

Teatro mokytoja, narė

Asta Chmeliauskienė

Socialinė pedagogė, narė

Rūta Glodenienė

Anglų k. mokytoja, narė

Lina Gutauskienė

Dailės mokytoja, narė

Agnė Karlonaitė

Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja, narė

Margarita Kniūkšienė

Chemijos mokytoja, narė

Gintarė Markevičienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, narė

Janina Meiluvienė

Pradinio ugdymo mokytoja, narė

Žygimantas Stankevičius

Istorijos mokytojas, narys

Daiva Vaičiulionienė

Pradinio ugdymo mokytoja, narė

Aurelija Velionienė

Informacinių technologijų, matematikos mokytoja, pirmininkė


Mokytojų tarybos funkcijos

1. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokomųjų dalykų mokytojų grupių, neformaliojo švietimo mokytojų ir klasių vadovų išrinkti atstovai.

2. Mokytojų taryba sudaroma dvejų metų kadencijai, ją sudaro 11 narių: 8 mokytojai, išrinkti mokomųjų dalykų mokytojų grupėse, 1 neformaliojo švietimo mokytojas ir 2 klasių vadovai.

3. Mokytojų tarybos narys gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

4. Naujas mokytojų tarybos narys paskiriamas, nutrūkus mokytojų tarybos nario įgaliojimams pirma laiko:

4.1. jeigu jis dėl svarbių priežasčių (darbuotojui nutraukus darbo sutartį; pareiškus norą atsistatydinti; dėl ligos ir kt.) negali eiti savo pareigų;

4.2. jeigu be pateisinamos priežasties nedalyvauja trijuose iš eilės mokytojų tarybos posėdžiuose.

5. Nutrūkus mokytojų tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, mokytojų tarybos narys paskiriamas (per 1 mėn.) vadovaujantis šių nuostatų 47 ir 48 punktais.

6. Mokytojų tarybos pirmininko rinkimai vyksta atviru balsavimu pirmajame naujai išrinktos mokytojų tarybos posėdyje. Pirmininkas išrenkamas, kai už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių mokytojų tarybos narių.

7. Prireikus į posėdį gali būti kviečiami direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys bei kitų institucijų atstovai ir visuomenės nariai. Būtinumą juos kviesti nustato mokytojų tarybos pirmininkas arba, jeigu to pageidauja, 1/3 mokytojų tarybos narių. Kviestieji asmenys turi patariamojo balso teises.

8. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia pirmininkas. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 mokytojų tarybos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia  mokytojų tarybos pirmininko balsas.

9. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, kalendorinių metų pabaigoje, mokinių atostogų metu – ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis. 

10. Mokytojų tarybos funkcijos:

10.1. priima sprendimus dėl ugdymo turinio planavimo principų;

10.2. analizuoja ir svarsto ugdomojo proceso rezultatus, Gimnazijos metinį veiklos planą, strateginį planą, ugdymo planą, pedagoginių darbuotojų, mokinių, savivaldos institucijų pasiūlymus, pareiškimus ir informaciją, susijusią su mokymo tvarka ir ugdymo procesu, numato konkrečius bendruomenei iškeltų uždavinių įgyvendinimo būdus;

10.3. organizuoja ir koordinuoja mokytojų veiklą, siekdama ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;

10.4. aptaria mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;

10.5. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą;

10.6. svarsto Gimnazijos sanitarinio-higieninio režimo, mokinių sveikatos, darbo saugos ir pedagoginės etikos klausimus ir teikia pasiūlymų direktoriui;

10.7. prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą, teikia siūlymų mokomųjų dalykų mokytojų grupėms, administracijai;

10.8. teikia siūlymų Gimnazijos tarybai, direktoriui dėl ugdymo kokybės, ugdymo proceso organizavimo tobulinimo ir kitais klausimais;

10.9. renka atstovus į Gimnazijos tarybą ir mokytojų atestacijos komisiją.

11. Mokytojų taryba veikia pagal jos patvirtintą darbo reglamentą.

Atnaujinta: 2023-09-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • Patyčių dėžutė
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05