Mokytojų taryba

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2019-2020 mokslo metų mokytojų taryba

Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Pedagoginio darbo stažas

Mokomasis dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Pastabos

1

Živilė Ambrazevičienė

29

Lietuvių kalba

Vyresnioji mokytoja

 

2

Augustinas Bagdonas

4

Neformalusis švietimas

Neatestuotas mokytojas

 

3

Ilona Balkuvienė

18

Neformalusis švietimas

Mokytoja

8a, 8b kl. auklėtoja

4

Elena Baniulienė

41

Geografija, ekonomika

Mokytoja metodininkė

 

5.

Elena Braziulienė

0

Neformalusis švietimas

Neatestuotas mokytojas

 

6

Vita Braziulienė

27

Pilietiškumo pagrindai, neformalusis švietimas

Mokytoja ekspertė

 

7

Inga Bražionienė

5

Meninis ugdymas

Mokytoja

Dovainonių skyrius

8

Austėja Bukauskytė

1

Fizika

Neatestuota

mokytoja

 

9

Viorika Burhaj

13

Psichologė

IV kategorija

 

10

Rima Čepulienė

32

Technologijos

Mokytoja metodininkė

 

11

Artūras Čepulis

32

Direktorius

vyresnysis mokytojas

 

12

Boleslovas Černiauskas

41

Kūno kultūra

Mokytojas metodininkas

Ia,Ib kl. auklėtojas

13

Vytautas Čižauskas

36

Kūno kultūra

Vyresnysis mokytojas

6b kl. auklėtojas

14

Vilma Čižauskienė

33

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

7b kl. auklėtoja

15

Vida Gelažienė

35

Lietuvių kalba

Vyresnioji mokytoja

7a kl. auklėtoja

16

Rūta Glodenienė

12

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

6a kl. auklėtoja

17

Gita Gofmanienė

23

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

2a kl. auklėtoja

18

Dalia Grigaliūnienė

33

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

1b kl. auklėtoja

19

Lina Gutauskienė

19

Dailė

Mokytoja metodininkė

5a kl. auklėtoja

20

Renata Gvildienė

24

Muzika

Mokytoja metodininkė

 

21

Edita Rugilė Jasevičienė

27

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

4b kl.; auklėtoja

22

Laimutė Juškienė

36

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

2b kl.; auklėtoja

23

Loreta Keblienė

29

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

3a kl.; auklėtoja

24

Nerijus Kimbirauskas

8

Šokis

Mokytojas

 

25

Pranas Kniūkšta

41

Technologijos

Vyresnysis mokytojas

 

26

Margarita Kniūkštienė

38

Chemija

Mokytoja metodininkė

IIb kl.; auklėtoja

Technologijos

Vyresnioji mokytoja

27

Asta Kurienė

10

Vokiečių kalba

Mokytoja

 

28

Zita Lukševičienė

 

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Dovainonių skyrius

29

Gabrielė Macežinskienė

3

Dorinis ugdymas ( tikyba)

Mokytoja

Vaiko auginimo atostogos

30

Dainora Margevičienė

1

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Dovainonių skyrius

31

Gintarė Markevičienė

30

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

III kl.; auklėtoja

32

Danguolė Morkūnienė

41

Mtematika

Vyresnioji mokytoja

 

33

Paulina Nešukaitytė

1

Dorinis ugdymas

Neatestuota mokytoja

 

34

Audronė Noreikienė

33

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

4a kl.; auklėtoja

35

Jovita Petravičienė

1

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Dovainonių skyrius

36

Gražina Rimkevičienė

25

Rusų kalba

Vyresnioji mokytoja

 

37

Jurgita Sadauskaitė-Barysienė

20

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vyresnioji mokytoja

 

38

Dovilė Sadauskienė

17

Matematika

Vyresnioji mokytoja

 

39

Jurgita Sadauskienė

20

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

1c kl. auklėtoja

40

Rūta Sadauskienė

1

Bibliotekininkė

 

 

41

Asta Smetonaitė

42

Matematika

Vyresnioji mokytoja

 

42

Vytautas Stanionis

4

Istorija

Mokytojas

 

43

Žygimantas Stankevičius

1

Istorija

Neatestuotas mokytojas

 

44

Erika Šukutienė

0

Dorinis ugdymas

 

 

45

Dainora Šulskė

 

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

 

46

Daiva Vaičiulionienė

32

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

3b klasė

47

Jūratė Vaitonienė

37

Anglų kalba

Mokytoja metodininkė

 

48

Austėja Veličkienė

23

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Dovainonių skyrius

49

Aurelija Velionienė

12

Informacinės technologijos

 Vyresnioji mokytoja

IV kl.; auklėtoja

Matematika

Mokytoja

50

Vida Veliuonienė

35

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokytoja

 

51

Sandra Vimantienė

12

Biologija

Vyresnioji mokytoja

IIa kl.; auklėtoja

52

Loreta Žiūrienė

28

Specialioji pedagogė, logopedė

Vyresnioji specialioji pedagogė,

Vyresnioji logopedė

 

53

Asta Chmieliauskienė

15

Socialinė pedagogė

Metodininkė

 

 

Mokytojų tarybos funkcijos

1. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyriaus vedėjas, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

2. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius, jo nesant – direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokytojų tarybos sekretorių renka mokytojų tarybos nariai tarpusavyje sutartu būdu.

3. Prireikus į posėdį gali būti kviečiami kitų institucijų atstovai ir visuomenės nariai. Būtinumą juos kviesti nustato mokytojų tarybos pirmininkas arba, jeigu to pageidauja, 1/3 mokytojų tarybos narių. Kviestieji asmenys turi patariamojo balso teises.

4. Mokytojų tarybos posėdžius kviečia Gimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas. Nutarimas, patvirtintas Gimnazijos direktoriaus, privalomas vykdyti visiems mokytojų tarybos nariams. Su nutarimu supažindinami visi suinteresuotieji asmenys. Nutarimų kontrolę organizuoja ir apie jų vykdymą informuoja Gimnazijos direktorius.

5. Ugdymo problemoms aptarti sudaromos 1–4, 5–8 klasių koncentro, I–IV gimnazijos klasių koncentro ir skyriaus mokytojų tarybos.

6. Klasių koncentrų mokytojų taryboms vadovauja pavaduotojas ugdymui ir/ar skyriaus vedėjas.

7. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, kalendorinių metų pabaigoje, mokinių atostogų metu, koncentrų mokytojų tarybų posėdžiai – ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis.

8. Mokytojų tarybos funkcijos:

8.1. priima sprendimus dėl ugdymo turinio planavimo principų;

8.2. analizuoja ir svarsto ugdomojo proceso rezultatus, Gimnazijos metinį veiklos planą, strateginį planą, pedagoginių darbuotojų, mokinių, savivaldos institucijų pasiūlymus,pareiškimus ir informaciją, susijusią su mokymo tvarka ir ugdymo procesu, numato konkrečius bendruomenei iškeltų uždavinių įgyvendinimo būdus;

8.3. svarsto Gimnazijos sanitarinio-higieninio režimo, mokinių sveikatos, darbo saugos ir pedagoginės etikos klausimus ir teikia pasiūlymus Gimnazijos administracijai;

8.4. vadovaudamasi Švietimo įstatymu ir kitais teisės aktais, svarsto mokymo tvarką, ugdymo planą, programas;

8.5. deleguoja atstovus į Gimnazijos tarybą ir mokytojų atestacijos komisiją.

Atnaujinta: 2020-04-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • PROJEKTO VIEŠINIMAS
Pamokų laikas
1. 08.30 - 09.15
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05
E-mokykla