Mokytojų taryba

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2020-2021 mokslo metų mokytojų taryba

Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Pedagoginio darbo stažas

Mokomasis dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Pastabos

 1.  

Živilė Ambrazevičienė

30

Lietuvių kalba ir literatūra

Vyresnioji mokytoja

 

 1.  

Augustinas Bagdonas

5

Neformalusis švietimas

Mokytojas

(neatestuotas)

 

 1.  

Ilona Balkuvienė

19

Neformalusis švietimas

Mokytoja

Ia, Ib kl. auklėtoja

 1.  

Elena Braziulienė

1

Neformalusis švietimas

Mokytoja

(neatestuota)

 

 1.  

Vita Braziulienė

28

Pilietiškumo pagrindai, neformalusis švietimas

Mokytoja ekspertė

 

 1.  

Vismantas Braziulis

0

Fizika

Mokytojas

(neatestuotas)

 

 1.  

Agnė Bosaitė

0

Matematika

Mokytoja

(neatestuota)

 

 1.  

Inga Bražionienė

6

Meninis ugdymas

Mokytoja

Dovainonių skyrius

 1.  

Rima Čepulienė

33

Technologijos

Mokytoja metodininkė

 
 1.  

Artūras Čepulis

33

Direktorius

Vyresnysis mokytojas

 
 1.  

Boleslovas Černiauskas

42

Fizinis ugdymas

Mokytojas metodininkas

IIa, IIb kl. auklėtojas

 1.  

Justina Černiauskė

13

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

 

 1.  

Vytautas Čižauskas

37

Fizinis ugdymas, technologijos

Vyresnysis mokytojas

7b kl. auklėtojas

 1.  

Vilma Čižauskienė

34

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

8b kl. auklėtoja

 1.  

Vida Gelažienė

35

Lietuvių kalba ir literatūra

Vyresnioji mokytoja

8a kl. auklėtoja

 1.  

Rūta Glodenienė

13

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

7a kl. auklėtoja

 1.  

Gita Gofmanienė

24

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

3a kl. auklėtoja

 1.  

Dalia Grigaliūnienė

34

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

2b kl. auklėtoja

 1.  

Lina Gutauskienė

20

Dailė

Mokytoja metodininkė

6a kl. auklėtoja

 1.  

Renata Gvildienė

25

Muzika

Mokytoja metodininkė

 

 1.  

Agnė Indriulytė- Šeštakauskienė

1

Mokytojos padėjėja

 

 

 1.  

Edita Rugilė Jasevičienė

28

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

1b kl. auklėtoja

 1.  

Laimutė Juškienė

37

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

3b kl. auklėtoja

 1.  

Asta Chmieliauskienė

16

Socialinė pedagogė

Metodininkė

 

 1.  

Agnė Karlonaitė

8

Dorinis ugdymas (etika)

Mokytoja

 

 1.  

Loreta Keblienė

30

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

4a kl. auklėtoja

 1.  

Nerijus Kimbirauskas

9

Šokis

Mokytojas

 

 1.  

Pranas Kniūkšta

42

Technologijos

Vyresnysis mokytojas

 
 1.  

Margarita Kniūkštienė

39

Chemija

Mokytoja metodininkė

 

Technologijos

Vyresnioji mokytoja

 1.  

Asta Kurienė

11

Vokiečių kalba

Mokytoja

 

 1.  

Zita Lukševičienė

42

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Dovainonių skyrius

 1.  

Gabrielė Macežinskienė

4

Dorinis ugdymas

(tikyba)

Mokytoja

Vaiko auginimo atostogose

 1.  

Žydrūnė Marčiulionienė

4

Mokytojo padėjėja

 

5b kl. auklėtoja

 1.  

Dainora Margevičienė

2

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Vaiko auginimo atostogose

 1.  

Gintarė Markevičienė

31

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokytoja metodininkė

IV kl. auklėtoja

 1.  

Janina Meiluvienė

32

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

 

 1.  

Irma Nalivaikienė

33

Rusų kalba

Vyresnioji mokytoja

 

 1.  

Paulina Nešukaitytė

2

Dorinis ugdymas

(tikyba)

Mokytoja

(neatestuota)

 

 1.  

Audronė Noreikienė

34

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

1a kl. auklėtoja

 1.  

Inga Murauskienė

2

Mokytojo padėjėja

 

Pravieniškių skyrius

 1.  

Nerijus Plančiūnas

9

Geografija, ekonomika

Vyresnysis mokytojas

 

 1.  

Gražina Rimkevičienė

26

Rusų kalba

Vyresnioji mokytoja

 

 1.  

Dominyka Ražanskaitė

1

Psichologė

Psichologė asistentė

 

 1.  

Natalija Rudauskienė

42

Matematika

Vyresnioji mokytoja

 

 1.  

Jurgita Sadauskaitė-Barysienė

21

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vyresnioji mokytoja

 
 1.  

Jurgita Sadauskienė

21

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

2c kl. auklėtoja

 1.  

Rūta Sadauskienė

2

Bibliotekininkė

 

 
 1.  

Asta Smetonaitė

43

Matematika

Vyresnioji mokytoja

 

 1.  

Vytautas Stanionis

5

Istorija

Mokytojas

 
 1.  

Žygimantas Stankevičius

2

Istorija

Neatestuotas mokytojas

 
 1.  

Dainora Šulskė

31

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

 
 1.  

Daiva Vaičiulionienė

33

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

4b kl. auklėtoja

 1.  

Jūratė Vaitonienė

38

Anglų kalba

Mokytoja metodininkė

 

 1.  

Austėja Veličkienė

24

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Dovainonių skyrius

 1.  

Aurelija Velionienė

14

Informacinės technologijos

 Vyresnioji mokytoja

 

Matematika

Mokytoja

 1.  

Vida Veliuonienė

36

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokytoja

 

 1.  

Sandra Vimantienė

13

Biologija

Vyresnioji mokytoja

III kl. auklėtoja

 1.  

Rimutė Vinciūnienė

40

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

Pravienškių sk. 3,4 kl. auklėtoja

 1.  

Irena Zelenkauskienė

10

Lietuvių kalba ir literatūra

Vyresnioji mokytoja

6b kl. auklėtoja

 1.  

Loreta Žiūrienė

29

Specialioji pedagogė, logopedė

Vyresnioji specialioji pedagogė,

Vyresnioji logopedė

 


Mokytojų tarybos funkcijos

1. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyriaus vedėjas, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

2. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius, jo nesant – direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokytojų tarybos sekretorių renka mokytojų tarybos nariai tarpusavyje sutartu būdu.

3. Prireikus į posėdį gali būti kviečiami kitų institucijų atstovai ir visuomenės nariai. Būtinumą juos kviesti nustato mokytojų tarybos pirmininkas arba, jeigu to pageidauja, 1/3 mokytojų tarybos narių. Kviestieji asmenys turi patariamojo balso teises.

4. Mokytojų tarybos posėdžius kviečia Gimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas. Nutarimas, patvirtintas Gimnazijos direktoriaus, privalomas vykdyti visiems mokytojų tarybos nariams. Su nutarimu supažindinami visi suinteresuotieji asmenys. Nutarimų kontrolę organizuoja ir apie jų vykdymą informuoja Gimnazijos direktorius.

5. Ugdymo problemoms aptarti sudaromos 1–4, 5–8 klasių koncentro, I–IV gimnazijos klasių koncentro ir skyriaus mokytojų tarybos.

6. Klasių koncentrų mokytojų taryboms vadovauja pavaduotojas ugdymui ir/ar skyriaus vedėjas.

7. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, kalendorinių metų pabaigoje, mokinių atostogų metu, koncentrų mokytojų tarybų posėdžiai – ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis.

8. Mokytojų tarybos funkcijos:

8.1. priima sprendimus dėl ugdymo turinio planavimo principų;

8.2. analizuoja ir svarsto ugdomojo proceso rezultatus, Gimnazijos metinį veiklos planą, strateginį planą, pedagoginių darbuotojų, mokinių, savivaldos institucijų pasiūlymus,pareiškimus ir informaciją, susijusią su mokymo tvarka ir ugdymo procesu, numato konkrečius bendruomenei iškeltų uždavinių įgyvendinimo būdus;

8.3. svarsto Gimnazijos sanitarinio-higieninio režimo, mokinių sveikatos, darbo saugos ir pedagoginės etikos klausimus ir teikia pasiūlymus Gimnazijos administracijai;

8.4. vadovaudamasi Švietimo įstatymu ir kitais teisės aktais, svarsto mokymo tvarką, ugdymo planą, programas;

8.5. deleguoja atstovus į Gimnazijos tarybą ir mokytojų atestacijos komisiją.

Atnaujinta: 2021-02-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.35 - 13.20
 • 6. 13.30 - 14.15
 • 7. 14.25 - 15.10
 • 8. 15.20 - 16.05